Felhasználási Feltételek

 

Jelen Felhasználási Feltételek a www.siker.guru és www.anita-andrade.hu weboldal felhasználására vonatkozó feltételeket határozza meg, melyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja. A weboldalt Andrade Groppe Anita üzemelteti, (továbbiakban: Üzemeltető), és az Üzemeltető tulajdonát képezi.

A honlapon megjelenített minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció az Üzemeltető tulajdona.

 1. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználó a weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a honlap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

 1. Értelmező rendelkezések

 

Jelen Felhasználási Feltételek tekintetében az alábbi fogalmak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 

Felhasználási Feltételek: Az Üzemeltető által alkalmazott és a weboldal használatára, így különösképpen az Üzemeltető és a Felhasználó által feltöltött és a weboldalon keresztül hozzáférhetővé tett bármely tartalom használatára, felhasználására vonatkozó feltételek, melyeket a Felhasználó a weboldal megnyitásával és használatával elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Üzemeltető:

Név: Andrade Groppe Anita

Székhely: Győr

Adószám: anita@siker.guru

Telefon: 30 550 48 36

 

Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely a weboldal tartalmát felhasználja, és ezzel a jelen Felhasználási Feltételeket elfogadja.

 

Tartalom: Minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás, adat, információ,

ismeret, vélemény, tényközlés, illetve jogi védelemben nem részesülő szöveges, vizuális és audiovizuális elem.

 

Felhasználói Tartalom: A Felhasználó által az Üzemeltető részére hozzáférhetővé tett és/vagy a weboldalra feltöltött tartalom.

 

 1. Adatvédelmi rendelkezések

Az Üzemeltető tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az Üzemeltető ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem az Üzemeltető jogszabályban rögzített kötelezettsége.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, melyet a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekkel együtt elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el.

A weboldalon található oktatókra, hivatalos trénerekre és kapcsolattartókra vonatkozó személyes adatok a látogatók megfelelő tájékoztatását, illetőleg a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását szolgálják. A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

4.             Felhasználó által közölt tartalmak

A honlap Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és az Üzemeltető részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – az Üzemeltető a honlapon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.

 1. Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben az Üzemeltető értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

 1. Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az Üzemeltető törekszik a Weboldal hibamentes működésére, ugyanakkor a weboldal használatából vagy használhatatlanságából nem megfelelő működéséből, továbbá számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából, valamint adattovábbítási késedelemből eredő, illetőleg a weboldal használata során a Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Felhasználó a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.

Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára, a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal.

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

 

 • Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

 

 • A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

 

 • A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja.

 

 • A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

 

 • A weboldal ‘fórum’ rovatában, valamint a weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

 

 • Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Felhasználók magatartását illetően, de fenntartja a jogot arra, hogy az internetes etika ellen vétő felhasználót minden előzetes értesítés nélkül törölje, illetve lehetősége szerint kizárja a weboldal használatából.

 

 

 • Az Üzemeltető karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a weboldal működését, amelyből a Felhasználót ért vélt vagy valós károkért felelősség az Üzemeltetőt nem terheli.

 

 • A jelen Felhasználási Feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott Felhasználási Feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.